Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Podstawa prawna organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     ( terapii pedagogicznej ).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Organizacja zajęć

• Zajęcia organizuje są  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji (trudności

w czytaniu), dysortografii lub dysgrafii.

• Zajęcia prowadzone  są  przez specjalistę posiadającego kwalifikacje i doświadczenie z

zakresu terapii pedagogicznej - Joannę Wróblewską- Klamrę.

• Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów.  Jest również możliwość

zajęć indywidualnych z uczniem.

• Grupy wiekowe: zakres szkoły podstawowej i średniej.

• Godzina zajęć trwa 60 minut – raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą

być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego

czasu tych zajęć.

• Celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego,

psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom

opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, oraz przezwyciężanie skutków

niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu i pisaniu, a także ich emocjonalnych i społecznych

konsekwencji.

Dzięki systematycznej pracy nad pokonywaniem trudności możesz sprawić, ze Twoje dziecko zacznie

swobodnie czytać,  zmniejszy ilość popełnianych błędów.